Privacy verklaring

1. Algemeen

1.1  Dit is de privacyverklaring van de Koninklijke Fotogroep DAFOFI van Schelle, hierna DAFOFI genoemd. DAFOFI treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de door jou meegedeelde persoonsgegevens die zij kan verkrijgen (i) rechtstreeks van jou in het kader van haar diensten, activiteiten of producten, of (ii) via derden.

1.2 DAFOFI is een vereniging voor vrijetijdsfotografen die in 1955 werd opgericht. Het doel van onze club is mensen bij elkaar te brengen die samen hun hobby, de fotografie in welke vorm dan ook, willen beoefenen. De leeftijd van onze leden varieert van 20 tot 85 jaar. Naast de klassieke fotografie hebben een aantal leden reeds heel wat ervaring met digitale beeldverwerking, een evolutie in het fotogebeuren die zij op de voet volgen. De jeugd wordt in de club op een aparte manier opgevangen door hun peter of meter. Hij of zij helpt de jongere bij het integreren in de clubwerking. Beginnende fotografen kunnen rekenen op de ervaring van de gevorderden om op zo een kort mogelijke tijd de knepen van het fotowerk onder de knie te krijgen. Maandelijks worden fotografische uitstappen gemaakt om in een kameraadschappelijke sfeer onze hobby te bedrijven.

1.3 Deze privacyverklaring kan op elk moment door DAFOFI worden gewijzigd. Raadpleeg ze daarom regelmatig.

2. Juridisch kader

2.1 Deze privacyverklaring is onderworpen aan (i) de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”), en/of (ii) de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (“AVG”) (samen of afzonderlijk “Privacywetgeving”).

3. Doel

3.1 DAFOFI kan de door jou meegedeelde persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywetgeving en deze privacyverklaring, met het oog op het aanbieden en organiseren van haar diensten, activiteiten of producten. Die hebben betrekking op alle aspecten van de fotografie en andere kunstvormen en omvatten onder andere, maar zijn niet beperkt tot: (i) het organiseren van evenementen, cursussen en cultuurreizen, (ii) het aanbieden van onder andere boeken, magazines en cd’s, (iii) het uitvoeren van directe marketing zoals updates, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, uitnodigingen voor evenementen, marketingmateriaal en andere informatie die voor jou interessant of nuttig zou kunnen zijn, (iv) het informeren van derden in dit verband, (v) het aanmaken van een ledenbestand en daarover informatie verzamelen en (vi) het doen van prospectie voor nieuwe leden.

4. Rechtsgrond en toepasselijkheid

4.1 De rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens ligt in: (i) de overeenkomst die jij aangaat of bent aangegaan met DAFOFI voor het verstrekken van één of meerdere van haar diensten, activiteiten of producten, en/of (ii) de uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming die je aan DAFOFI hebt gegeven om de door jou meegedeelde persoonsgegevens te verwerken.

4.2 Deze privacyverklaring is niet noodzakelijk van toepassing op diensten, activiteiten of producten van derden waarnaar zou kunnen worden verwezen en waarop een andere privacyverklaring van toepassing kan zijn.

5. Persoonsgegevens

5.1 De persoonsgegevens die DAFOFI kan gebruiken zijn onder andere: voornaam, familienaam, geboortedatum, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer en, voor zover van toepassing, gezinssamenstelling.

5.2 Je garandeert met het aanvaarden van deze privacyverklaring dat de gegevens die jij meedeelt juist en volledig zijn.

6. Gebruiken, verzamelen, verwerken, opslaan en doorgeven van persoonsgegevens

6.1 Het meedelen van persoonsgegevens aan DAFOFI en/of deelname aan evenementen of cursussen impliceert dat jij je als mededeler/gebruiker:

 • Volledig, bewust en geïnformeerd verklaart met deze privacyverklaring en die zonder voorbehoud aanvaardt; en/of
 • Jouw uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming verleent aan DAFOFI om de meegedeelde persoonsgegevens te (laten) gebruiken, verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de Privacywetgeving.

6.2 Door het meedelen van persoonsgegevens aan DAFOFI en/of deelname aan evenementen of cursussen geef je DAFOFI de toestemming om de persoonsgegevens aan te wenden om:

 • het in artikel 3.1 bepaalde doel te verwezenlijken;
 • jouw behoeften en voorkeuren beter te begrijpen, zodat DAFOFI haar diensten, activiteiten of producten daar beter op kan afstemmen;
 • statistische gegevens te verkrijgen;
 • een archief bij te houden;
 • de toepasselijke regelgeving te kunnen naleven;
 • door te geven aan derden voor de uitvoering van de voorgaande punten.

6.3 DAFOFI garandeert dat het de door jou meegedeelde persoonsgegevens niet doorgeeft aan derden, met uitzondering voor de uitvoering van de diensten, activiteiten en producten die DAFOFI aanbiedt. DAFOFI is in het kader daarvan niet verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de persoonsgegevens door die derde partijen.

6.4 DAFOFI slaat de persoonsgegevens op (i) voor de periode die nodig is om haar diensten, activiteiten of producten waarop je een beroep hebt gedaan te kunnen verlenen of aanbieden, met een maximumtermijn van 5 jaar na de laatst geleverde dienst, activiteit of product, of (ii) voor 5 jaar na de laatste activatie door jou als lid, of (iii) voor zolang DAFOFI (of haar rechtsopvolger) bestaat voor wat betreft de gegevens die zijn opgeslagen in het kader van het archief van DAFOFI, of (iv) totdat je te kennen geeft (per email of brief) dat je gegevens moeten verwijderd worden.

7. Jouw rechten

7.1 De Privacywetgeving verleent jou een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht:

 • op inzage en kopie van jouw persoonsgegevens;
 • om jouw persoonsgegevens te laten verbeteren als er fouten in zouden staan;
 • om jouw persoonsgegevens te laten wissen voor zover één van de gevallen opgesomd in artikel 17 van de AVG van toepassing is;
 • om de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken;
 • om jouw persoonsgegevens te laten overdragen aan een derde;
 • op bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, in het bijzonder in het kader van directe marketing;
 • om jouw toestemming op basis waarvan DAFOFI gerechtigd is om jouw persoonsgegevens te verwerken, in te trekken;
 • om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de “Privacycommissie”) als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens strijdig is met de Privacywetgeving.

7.2 Mits bewijs van identiteit kan je voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten en voor verdere vragen een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten per brief naar Secretariaat DAFOFI, t.a.v. Erik Remans, per adres, Acacialaan 18, 2630 Aartselaar of via e-mail naar dafofi.fotclub@gmail.com

8. Beveiliging

DAFOFI verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid voor haar medewerkers. De door jou aan DAFOFI bezorgde persoonsgegevens blijven bewaard bij DAFOFI en op de beveiligde webhosting omgeving van de DAFOFI website. Je erkent en aanvaardt dat het doorsturen en bewaren van persoonsgegevens nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die je zou lijden door het onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door derden nooit op DAFOFI kan worden verhaald.

9. Toepasselijk recht

9.1 Je gaat ermee akkoord dat alle geschillen tussen jou en DAFOFI in verband met persoonsgegevens en privacy-aangelegenheden exclusief worden beheerst door het Belgische recht.